Povežite se z nami ...

Predstavljamo

e-Zaupnik – rešitev za Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Aplikacija eZaupnik omogoča varno in zaupno posredovanje ter obdelavo prijav žvižgačev in hkrati izpolnjuje vse zahteve Direktive EU 2019/1937 ter zakona ZZPri.

Zakon o zaščiti prijaviteljev – žvižgačev (ZZPri)

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), je Državni zbor sprejel na seji dne 27. januarja 2023. S tem se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU. Namen zakona je zaščita prijaviteljev (fizična oseba, ki prijavi ali javno razkrije informacije o kršitvi, pridobljene v svojem delovnem okolju).

Sprejem zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) pred povračilnimi ukrepi delodajalcev je ključen korak k zagotavljanju integritete in preglednosti v različnih podjetjih ter organizacijah. Zakon ima za cilj spodbujati prijavitelje k razkrivanju kršitev in nepravilnosti, ne da bi se bali, da bodo deležni maščevanja ali diskriminacije.

e-Zaupnik - aplikacija za zaupnike in prijavitelje

Vzpostavitev notranje prijavne poti za prijavitelje (žvižgačev)

Zakon o zaščiti prijaviteljev nalaga tudi obveznost vzpostavitve notranjega postopka prijave in sprejem ukrepov za zaščito žvižgačev naslednjim zavezancem:

  • subjektom v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi,
  • subjektom z 10 in več zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, področjih zbiranja in odvoz odpadkov ter ravnanja z njimi in pridobivanje sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki in organizacije na področju visokega šolstva,
  • ministrstvom, vključno z organi v sestavi ministrstva, vladne službe, javne agencije, urad predsednika republike, sodišča, Državno odvetništvo, Državno tožilstvo, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije ter samoupravne lokalne skupnosti.

 

Zakon o zaščiti prijaviteljev – kdo so zavezanci za ZZPri?

Vsi zavezanci po ZZPri bodo notranjo pot prijave morali opredeliti v internem oziroma notranjem aktu, ki ga bodo sprejeli. Zakon o zaščiti prijaviteljev natančno določa katere elemente mora notranji akt vsebovati in sicer:

Reklamni oglas
  • določitev zaupnika, po potrebi tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav;
  • elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
  • postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
  • ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav;
  • postopek obveščanja notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve;
  • način seznanitve vodstva o obravnavi prijave;
  • način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju.

 

Poročanje komisiji za preprečevanje korupcije – KPK

Zavezanci morajo v internih aktih predvideti tudi informacije o postopkih za zunanjo prijavo različnim organom. Zavezanci bodo morali tudi do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) poročati o številu prejetih prijav, v poročilu pa navesti tudi podatek o imenovanem zaupniku.

e-Zaupnik - zavezanci Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

e-Zaupnik – celovita rešitev za uskladitev z zakonom o zaščiti prijaviteljev – ZZPri

Iščete ugodno rešitev za vzpostavitev učinkovitega in varnega notranjega kanala za sporočanje nepravilnosti, ki je skladen z zakonom ZZPri? Aplikacija eZaupnik omogoča varno in zaupno posredovanje ter obdelavo prijav žvižgačev in hkrati izpolnjuje vse zahteve Direktive EU 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavi kršitev prava EU ter Zakona o zaščiti prijaviteljev.

 

Reklamni oglas

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) – Potrebujete več informacij?

Za več informacij o zakonu za zaščito prijaviteljev obiščite našo spletno stran: www.e-zaupnik.si.