Povežite se z nami ...

Predstavljamo

Pomembnost računovodstva za samostojne podjetnike

Razmišljate, da bi odprli svoj prvi s.p. ali pa ste že samostojni podjetnik? Računovodkinja Doroteja Burlak, svetuje glede oblike s.p. in potreb računovodstva.

Razmišljate o ustanovitvi samostojnega podjetnika ali ste že samostojni podjetnik?

Morda se sprašujete, ali potrebujete računovodske storitve za vaš s.p.? Nekateri samostojni podjetniki se odločijo za samostojno vodenje knjigovodstva. Vendar, če niste dobro izobraženi v tej panogi ali niste seznanjeni z aktualnimi dogajanji in zakoni, se lahko hitro znajdete v težavah. Obstaja možnost, da pozabite na pomembne zadeve ali niste seznanjeni z najbolj učinkovitimi postopki. Poleg tega lahko tudi naletite na nepričakovane kazni, če ne izpolnjujete predpisov pravilno.

Računovodstvo za s.p. predstavlja eno od najpomembnejših administrativnih nalog vsakega samostojnega podjetnika. Vodenje natančne evidence prihodkov in poslovnih odhodkov je ključnega pomena, saj vam pomaga razumeti vaše finance in denarni tok. Zato smo Dorotejo Burlak, lastnico računovodskega servisa Agencija 5ka prosili za odgovore in pojasnila na nekaj najbolj pogostih vprašanj ter njen nasvete za vse, ki prvič odpirate s. p..

INTERVJU Pomembnost računovodstva za samostojne podjetnike

Kaj je poleg odločitve, da postaneš podjetnik, naslednji pomembni korak?

Podjetniki moramo ob podajanju na samostojno pot sprejeti tudi kar nekaj pomembnih usmeritev, ki se nanašajo na računovodstvo, davke, načine vodenja poslovne dokumentacije ipd.

Odločiti se moramo, na kakšen način bomo organizirali vodenje poslovne dokumentacije. Gre za zelo pomembno področje, saj so računovodski podatki podlaga za oddajo letnih poročil in izračun obveznih dajatev. Poročila je treba oddati državi, ki na podlagi njih vidi, kako so podjetja poslovala v preteklem koledarskem letu. Treba se je izogniti vsakršnim napakam, ki bi lahko nastale pri tem. zato je pomembno, da to zaupamo osebi, ki ima ustrezno znanje in izkušnje s tega področja.

Reklamni oglas

Katera so merila za uporabo enostavnega knjigovodstva za s.p.?

Odločitev za enostavno knjigovodstvo je v domeni samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in izpolnjujejo vsaj dva od navedenih treh meril: povprečno število delavcev ne presega tri, letni prihodki so nižji od 50.000 evrov, povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 evrov.

Kaj mora vključevati knjiga prihodkov in odhodkov pri enostavnem knjigovodstvu in kaj se zgodi, če samostojni podjetnik preseže merila za enostavno knjigovodstvo?

Več poslovnih dogodkov, kot nastane v določenem obdobju, bolj je smiselno uporabiti dvostaven način knjigovodstva. Ko podjetnik kriterije preseže v dveh zaporednih letih, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.

INTERVJU Pomembnost računovodstva za samostojne podjetnike

Kaj je dvostavno knjigovodstvo in kakšna je razlika v primerjavi z enostavnim knjigovodstvom?

Knjigovodstvo je del računovodstva in ga mora imeti vsako podjetje. Podjetje mora beležiti poslovno in finančno uspešnost, premoženjsko ter finančno stanje. Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom je v beleženju. Pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek zabeležimo samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa se vsak znesek vpiše dvakrat, na dve mesti; iz tega izhaja bilanca stanja in poslovni izid.

Nikakor izraza »enostavno« ne smemo enačiti z izrazom »preprosto«.

Reklamni oglas

Knjigovodska listina se mora sestaviti za vsak poslovni dogodek (npr. prodaja izdelka/storitve) in se vnesti v poslovno knjigo. Knjigovodske listine so na primer račun, bančni izpisek, obračun potnih stroškov. Podjetnik ima pri vodenju poslovne dokumentacije dve možnosti. Lahko se odloči za dvostavno ali enostavno knjigovodstvo. Vendar pa enostavnost sama po sebi ni nujno najboljša izbira.

Kateri so obvezni deli dvostavnega knjigovodstva in kakšna je razlika med navadnim in normiranim sp?

Pravno-formalna oblika ‘navadnega in normiranega s.p. je popolnoma enaka. V obeh primerih gre za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, za katero odgovarja z vsem svojim premoženjem. Za odprtje sp ni potreben ustanovni kapital. Registracija je enostavna in brez večjih ustanovitvenih stroškov. Obe obliki s.p.-ja lahko svobodno razpolagata s prisluženim denarjem. Dvigi denarja med letom pa se ne smatrajo kot odhodek za s.p., z izjemo prispevkov. Osnova za izmero le-teh je dobiček s.p., posameznik pa je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. V kolikor je posameznik že vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje zgolj pavšalne prispevke (t.i. popoldanski s.p.). Za davčno obdobje se šteje koledarsko leto.

Največjo razliko med navadnim in normiranim s.p. predstavlja ugotavljanje davčne osnove.  Po Zakonu o dohodnini  (ZDoh-2), je davčna osnova od dohodka iz dejavnosti dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Kakšna je omejitev prihodkov za normirane s.p. in kakšna je obdavčitev normiranih s.p.-jev v primerjavi z navadnim sp?

Za ugotavljanje davčne osnove na podlagi po normiranih odhodkih se lahko odloči le zavezanec, ki v davčnem letu pred tem letom ni presegel letnega praga prometa 50.000 evrov  ali 100.000 evrov, če vsaj 9 mesecev v letu neprekinjeno zaposluje 1 osebo za polni delovni čas (oziroma je zavezanec sam zavarovan na podlagi samozaposlitve najmanj neprekinjeno 9 mesecev za polni delovni čas).

Reklamni oglas

Pri ugotavljanju davčne osnove normirani s.p. ne more uveljavljati davčnih olajšav in davčne izgube iz preteklih let. Davčna stopnja se pri navadnem s.p. obračuna na podlagi določene lestvice za odmero dohodnine in olajšave (5 stopenjska lestvica od 16 % do 50 %). Pri normiranem s.p. pa se dohodnina od dohodka iz dejavnosti izračuna po 20 % stopnji in se šteje kot dokončen davek.

INTERVJU Pomembnost računovodstva za samostojne podjetnike

Nam lahko pojasnite, kakšne so omejitve za ohranitev statusa normiranca v prihodnosti, kakšna je njihova obdavčitev glede na prihodke in odhodke ter kako se evidentirajo poslovni dogodki?

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah  (ZGD-1) mora navadni s.p. voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodske knjige lahko vodi po sistemu dvostavnega oz. enostavnega knjigovodstva. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto, v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta, sestaviti letno poročilo.

Normiranemu s.p. ni treba voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila. Vodi se le evidenca izdanih računov in osnovnih sredstev. Za vsako poslovno leto pa je treba, v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta, priglasiti Obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Kaj svetujete podjetnikom glede izbire poslovnega sistema oz orodja za vodenje poslovanja? Kateri program je najboljši?

Vsak program je (dovolj) dober, če ga znamo uporabljati. Za vsako dejavnost ali pa za podjetje pa je najboljši tisti, ki optimalno podpira poslovanje v celoti. Seveda je smiselno prepustiti odločitev strokovnjaku, ki zaradi pridobljenih izkušenj ve, katero orodje je najboljše. Pri tem pa je dobro, da kot podjetnik poznate vsaj osnovne pojme in zakonitosti računovodstva. Trendi ali pa način življenja nas vedno bolj silijo v digitalizacijo, avtomatizacijo in trajnostni pristop. Na voljo pa je dovolj širok nabor orodij, ki so na voljo celo brezplačno.

Reklamni oglas

Se podajate na podjetniško pot ali pa ste majhen podjetnik, ki se želi razvijati in rasti?

Doroteja Burlak, računovodkinja in lastnica Agencije 5KA vam bom zagotavlja hitro in strokovno storitev najvišje kakovosti, ne glede na to, ali ste dolgoletna družba ali novi lastnik podjetja.

INTERVJU Pomembnost računovodstva za samostojne podjetnike

Njena agencija nudi:
  • davčno svetovanje,
  • računovodstvo (vodenje evidenc o računih, bančnih dokumentih, izpiskih kreditnih kartic, posojilnih pogodbah, pogodbah in drugih pomembnih poslovnih dokumentih) in
  • usposabljanje za pomoč podjetjem pri rasti in uspešnosti v gospodarski negotovosti, z namenom zmanjšanja davkov in maksimiranja potenciala.
Kontakt:

E-naslov: info@agencija5ka.com
Telefon: +386 31 736 976

 

Nadaljuj z branjem
Reklamni oglas